Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin komisji dyscyplinarnej Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin komisji dyscyplinarnej PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
Spis treści
Regulamin komisji dyscyplinarnej
Strona 2
RozdziaŁ I


Przepisy WstĘpne ? OgÓlne


Art. 1.

Regulamin Komisji Dyscyplinarnej normuje postępowanie przed Komisjami Dyscyplinarnymi w sprawach naruszenia przepisów Statutu PZHGP, regulaminów, uchwał władz PZHGP oraz podważania autorytetu Związku w zakresie :

a. między członkami PZHGP,
b. między członkami a zarządem PZHGP.
2. Do rozpatrywania spraw wymienionych w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1 powołane są Komisje Dyscyplinarne PZHGP ? w skrócie zwane KD.

3. KD powinny dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczno?ci sprawy potrzebnych do wydania obiektywnego orzeczenia.


4. KD powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyja?nienia sprawy. KD mają obowiązek wyznaczenia rozprawy w terminie 30 dni od wpłynięcia pozwu (aktu oskarżenia) oraz 40 dni od wpłynięcia akt z odwołaniem.


5. Rozpoznanie spraw odbywa się jawnie. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymać odpisy lub wyciągi z akt. Koszty związane z wykonaniem odpisów i wyciągów pokrywa strona żądająca.


6. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, KD powinny w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.


7. KD rozpatrują sprawy w składzie 3 osobowym. Skład komisji wyznacza przewodniczący, względnie jego zastępca.


8. KD wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionej strony.


9. KD rozstrzyga samodzielnie wszystkie zagadnienia wynikające w toku postępowania.


10. KD orzeka na mocy przekonania opartego na faktach udowodnionych w toku postępowania.


11. Członek PZHGP, który kandyduje przy wyborach do KD, nie może równocze?nie ubiegać się o mandat członka zarządu, czy też komisji rewizyjnej na danym szczeblu organizacyjnym.


12. Strony nie mają prawa odwoływania się od nieprawomocnych i prawomocnych orzeczeń KD do sądów powszechnych lub innych organów państwowych i samorządowych.


13. KD składają sprawozdanie ze swojej działalno?ci na rocznych walnych, względnie sprawozdawczych zebraniach.

RozdziaŁ II


Zakres DziaŁania KD i Ich WłaŒciwoŒci

Art. 2.
1. KD działają przy zarządach oddziałów, zarządach okręgów i Zarządzie Głównym.


2. Spory zaistniałe między zarządami nie są rozpatrywane przez KD.


3. Oskarżenie (powództwo) wnosi się przed komisję I instancji tego oddziału, do którego oskarżony (pozwany) należy.


4. O ile oskarżonym (pozwanym) jest członek wyższej instancji, wówczas oskarżenie (pozew) należy wnie?ć do KD tej instancji, na szczeblu której, oskarżony działa.Na Członka Zarządu Głównego, członka Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównej Komisji Dyscyplinarnej oskarżenie (pozew) w I instancji należy wnie?ć do Komisji Dyscyplinarnej Okręgu, którego wymieniony jest członkiem.Jeżeli pozwanym (oskarżonym) jest członek honorowy Związku, wówczas oskarżenie (pozew) w I instancji należy wnie?ć do Komisji Dyscyplinarnej Okręgu, którego jest członkiem.


5. W razie potrzeby KD może zwrócić się do zarządu, przy którym działa, o wyznaczenie biegłego-specjalisty.


6. KD rozpoznają sprawy okre?lane w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1, jeżeli od ich ujawnienia nie upłynęło 12 miesięcy.


7. Młodociany członek w wieku 14 ? 18 lat może być pociągany przed KD do odpowiedzialno?ci, jeżeli działał z rozeznaniem, tj. osiągnął taki stopień rozwoju umysłowego i moralnego, że mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem. W stosunku do takiego członka należy jednak stosować kary wychowawcze, jak upomnienie, czy dozór.


8. Wszelkie postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący KD. W razie jego trwałej nieobecno?ci lub wyłączenia się ze sprawy przewodniczącego KD postanowienia oraz zarządzenia wydaje zastępca przewodniczącego KD lub wyznaczony przez przewodniczącego członek KD.


9. W przypadku niemożliwo?ci rozpoznania sprawy przez KD z uwagi na jej zdekompletowanie z jakiegokolwiek powodu, KD wyższego szczebla wyznacza wła?ciwą do rozpatrzenia sprawy KD działającą w danym okręgu, w przypadku gdy sprawa toczy się przed komisją oddziałową lub do najbliżej położonego okręgu, gdy toczy się przed komisją okręgową.


10. Z ważnych powodów KD wyższego szczebla może wyłączyć cały skład KD i przekazać sprawę innej, równorzędnej komisji, w my?l zasady opisanej w punkcie 9.


11. Od orzeczenia KD przysługuje prawo wniesienia odwołania do KD wyższego szczebla.
ROZDZIAŁ III


WYŁźCZENIA CZŁONKA KDArt. 3.

1. Członek KD jest wyłączony z mocy niniejszego regulaminu, jeżeli :

a. w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, że wynik rozpoznania sprawy może nie być obiektywny,
b. w sprawach krewnych lub powinowatych w linii prostej do II stopnia,
c. w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia,
d. w sprawach, w których był ?wiadkiem czynu.Nie zależnie od przyczyn wymienionych wyżej KD wyłącza członka na jego żądanie lub wniosek strony, jeżeli zachodzi taki stosunek, który może wywołać wątpliwo?ci, co do bezstronno?ci członka.
2. Wniosek stron o wyłączenie członka należy złożyć na pi?mie lub ustnie do protokółu wraz z uzasadnieniem.

3. Postanowienie o wyłączeniu członka wydaje KD w składzie 3 członków na posiedzeniu niejawnym.


4. W przypadku wyłączenia przewodniczącego KD lub jego nieobecno?ci, przewodniczącego wybiera się z pozostałych członków KD.
RozdziaŁ IV

Koszty PostĘpowania Ponoszone Przez StronĘ

Art. 4.

1. Wysoko?ć kosztu postępowania ustala Zarząd, przy którym KD działa i podaje do wiadomo?ci członkom.


2. Od opłat zwolnione są zarządy PZHGP oraz członkowie honorowi Związku, występujące w sprawie jako strona.


3. Opłatę wnosi się na konto jednostki organizacyjnej PZHGP, przy której działa KD, do której wniesiono oskarżenie (pozew), czy odwołanie.


4. Opłata nie może być wyższa niż 200 zł przy kierowaniu sprawy do Oddziałowej KD i 300 zł przy kierowaniu sprawy do Okręgowej KD.Takie same zasady obowiązują przy wnoszeniu odwołań.Podjęcie czynno?ci przez Komisję uzależnione jest od dokonania ustalonej opłaty. Komisja wzywa do uiszczenia stosownej opłaty zakre?lając termin do jej uiszczenia.Komisja Dyscyplinarna rozstrzygając sprawę orzeka też w przedmiocie kosztów postępowania. Zasadą jest, iż koszty postępowania ponosi strona przegrywająca.

ROZDZIAŁ V

Akt OskarŻenia (Pozew)

Art. 5.
1. Akt oskarżenia powinien zawierać :a. imię i nazwisko sprawcy lub nazwę i aktualny adres stron,b. dokładne okre?lenie zarzucanego czynu ze wskazaniem : czasu, miejsca i innych okoliczno?ci zarzucanego czynu,c. uzasadnienie oskarżenia wraz z podaniem dowodów, o których przeprowadzenie przez Komisję wnosi oskarżyciel,d. wykaz ?wiadków wraz z ich adresami, o których przesłuchanie oskarżyciel (wnioskodawca) na rozprawie wnosi,e. do aktu oskarżenia należy dołączyć tyle odpisów, ile jest osób, przeciwko którym oskarżenie jest skierowane.


2. KD ma obowiązek przekazania oskarżonemu, wraz z wezwaniem na rozprawę, aktu oskarżenia (pozwu) celem zapoznania się z nim oskarżonego oraz przygotowania ewentualnej obrony.


3. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym, okre?lonym w punkcie 1 Art. 5, przewodniczący zwraca go oskarżycielowi celu usunięcia braków w ciągu 14 dni. W postanowieniu o zwrocie przewodniczący wskazuje, w jakim kierunku akt oskarżenia należy uzupełnić. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Ponowne wszczęcie postępowania o oskarżenie tej samej osoby, w tej samej sprawie, przez ten sam podmiot uprawniony jest niedopuszczalne.


4. Ewentualne zaniedbania ze strony członków zarządu, a skutkujące konieczno?cią umorzenia postępowania z wyżej wskazanego powodu, rodzą ich odpowiedzialno?ć przed KD.


ROZDZIAŁ VI


DorĘczenie WezwaŃ i Innych Pism


Art. 6.

1. Wezwanie wysłane przez KD powinno być opatrzone podpisem przewodniczącego KD lub członka Komisji działającego w jego imieniu oraz pieczątką ?PrzewodniczĄcy KD przy ZarzĄdzie .......................?.

2. W wezwaniu należy wskazać :

a. Imię, nazwisko i adres wezwanego,
b. W jakim charakterze i w jakiej sprawie się go wzywa,
c. miejsce, dzień i godzinę wstawiennictwa
d. nazwę i dokładny adres KD, która wzywa.
3. Wezwanie doręcza się przez pocztę listem poleconym lub przez gońca za potwierdzeniem.

4. Wręczenie wezwania może też nastąpić bezpo?rednio w siedzibie organizacji PZHGP za potwierdzeniem. W przypadku odmowy przyjęcia wezwania, osoba doręczająca stwierdza ten fakt na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Wezwanie wówczas uznaje się za doręczone prawidłowo.

5. Strony zobowiązane są powiadomić KD o każdej zmianie swego zamieszkania.

6. Korespondencję KD wysyła poprzez sekretariat wła?ciwego zarządu PZHGP.

7. KD korzysta z pieczątki firmowej organizacji, przy której działa.

8. Wszelkie pisma przeznaczone do uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, aby ich tre?ć nie była dostępna osobom niepowołanym.Zmieniony ( 31.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
163_050111173912.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert