Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin lotowo zegarowy Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin lotowo zegarowy PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
Spis treści
Regulamin lotowo zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Rozdział I – Organizacja lotów

1. Loty gołębi pocztowych dla członków zrzeszonych w PZHGP planują i organizują :
a. Zarząd Główny – Regiony
- loty ogólnopolskie,
- loty międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów
- loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów Lotowych
- loty rejonowe,
d. Zarządy Oddziałów
- loty ćwiczebne,
- loty oddziałowe,
e. Zarządy Sekcji
- loty ćwiczebne za zgodą macierzystego oddziału.
2. Zarządy oddziałów i okręgów zobowiązane są do współdziałania przy organizacji lotów organizowanych przez jednostki nadrzędne poprzez :
a. ustalenie harmonogramu załadunku gołębi do kabin,
b. ustalenie trasy i czasu załadunku kabin,
c. przygotowanie odpowiedniej ilości i jakości kabin,
d. wyposażenie kabin w karmę i wodę, co najmniej na dwie doby, pojemnik na wodę i karmę, przybory do karmienia i pojenia gołębi, sprzętu do obsługi kabin itd.,
e. typowanie kandydatów na konwojentów,
f. organizowanie odpowiednich ilości punktów wkładań, oraz nastawiania i otwierania zegarów.
3. Konwojentów na loty ustalają zarządy jednostek organizujących dany lot.
4. W celu właściwej koordynacji planowania lotów ustala się :
a. Zarząd Główny w terminie do 30 listopada każdego roku przedstawi zarządom okręgów planowane loty ogólnopolskie i międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów w terminie do 31 grudnia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów i rejonom lotowym planowane loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów lotowych w terminie do 31 stycznia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów planowane loty rejonów,
d. Zarządy Oddziałów w terminie do końca lutego każdego roku ustalą kompletny plan lotów oddziałów z uwzględnieniem lotów rejonowych, okręgowych, ogólnopolskich i przedstawią do wiadomości wszystkim członkom oddziału,
e. loty ćwiczebne mogą być planowane i organizowane w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.
5. Jednostki organizacyjne niższych szczebli zobowiązane są brać udział w lotach organizowanych przez jednostki nadrzędne.
6. Plany lotów oddziały składają w terminie do 15 kwietnia każdego roku do :
a. Zarządu Okręgu,
b. Zarządu Głównego poprzez zarząd Okręgu do 30 kwietnia.
7. Rok kalendarzowy dzieli się na dwa sezony lotowe :
a. sezon lotów gołębi dorosłych,
b. sezon lotów gołębi młodych tj. gołębi w roku urodzenia.
Hodowca może wysłać na lot gołębi młodych także gołębie dorosłe, ale bez możliwości zdobywania nimi konkursów i za zgodą Zarządu Oddziału.


Rozdział II – Uczestnictwo w lotach i obowiązki członków

1. Wszyscy członkowie zwyczajni zrzeszeni w PZHGP zobowiązani są do uczestniczenia w lotach organizowanych przez jednostki organizacyjne Związku w danym sezonie lotowym.
2. Zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w lotach są :
a. członkowie nowo wstępujący do związku – w pierwszym sezonie lotowym po wstąpieniu.
b. członkowie odbywający czynną służbę wojskową – na okres odbywania służby
3. Zarząd Oddziału może na czas określony zwolnić członka na jego wniosek z obowiązku uczestniczenia w lotach w przypadkach :
a. zmiany miejsca zamieszkania członka lub zmianę lokalizacji gołębnika (zmiana posesji),
b. dłuższy pobyt w szpitalu lub na leczeniu sanatoryjnym,
c. w innych uzasadnionych przypadkach.
4. Członkom honorowym związku pozostawia się dowolność w braniu udziału w lotach.
5. Hodowca biorący udział w lotach musi podporządkować się następującym zasadom :
a. lotować obowiązkowo w macierzystym oddziale,
b. lotować gołębiami tylko z gołębników położonych na jednej parceli,
c. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami własnymi przyswojonymi do własnego gołębnika, powracającymi z lotu na jego własny gołębnik,
d. zdobywać konkursy i nagrody gołębiami z polskimi lub zagranicznymi obrączkami rodowymi, na które posiada oryginalne karty własności, bądź zastępcze wydane przez Zarząd Główny PZHGP,
e. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami, które zaobrączkowane są obrączką rodową o przepisowym rozmiarze, nie uszkodzoną, odpowiadającą wzorcowi przyjętemu przez Zarząd Główny PZHGP,
f. w każdym czasie w sezonie lotowym umożliwić kontrolę gołębi wydelegowanej przez Zarządy jednostek terenowych związku komisji,
g. w terminach ustalonych przez poszczególne oddziały na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych należy złożyć aktualny spis gołębi, który na dany sezon nie może ulec zmianie,
h. wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć do kontroli karty własności gołębi lub karty zastępcze (duplikaty),
i. gołębie, do których hodowca nie posiada kart własności lub zastępczych kart własności nie mają prawa uczestnictwa w lotach (ewentualnie za zgodą Zarządu Oddziału),
j. opłacić ustalone przez organizatorów lotów koszty związane z transportem gołębi oraz pozostałe opłaty związane z organizacją lotów i współzawodnictwem lotowym wynikające z podjętych przed każdym sezonem lotowym uchwał.
6. Hodowca może brać udział w lotach organizowanych przez inne oprócz macierzystej jednostki organizacyjne związki na warunkach określonych przez te jednostki.
7. Hodowcy biorący udział w lotach podporządkowują się Statutowi PZHGP, niniejszemu regulaminowi oraz pozostałym przepisom PZHGP, a tym samym :
a. podporządkowują się jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnych PZHGP,
b. rezygnują z dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze Sądów Powszechnych.
8. Hodowcy działający niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu są :
a. pozbawieni zdobytych konkursów i nagród na mocy decyzji Komisji Lotowo – Zegarowej i Zarządu Oddziału lub Zarządów jednostek organizujących dany lot,
b. Zarządy jednostek organizujących dany lot wnoszą akt oskarżenia do właściwej Komisji Dyscyplinarnej Związku w celu wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych w stosunku do ww. hodowców.


Rozdział III – Kabiny transportowe, transport gołębi, miejsce wypuszczenia, konwojenci

1. Transport gołębi odbywa się specjalnymi kabinami.
2. Rozmiary klatek winne być tak konstruowane, aby każdy gołąb miał możliwy dostęp do rynienki na wodę i karmidła oraz swobodny i bezpieczny wylot w czasie wypuszczenia gołębi.
3. Wysokość klatki w nowobudowanych kabinach nie może być mniejsza niż 23 cm.
4. Dna klatek muszą być szczelne, przed lotem wyścielone wiórkami drewnianymi lub papierem falistym, po każdym locie czyszczone i dezynfekowane.
5. Klatki muszą być wyposażone w rynienki do pojenia gołębi oraz pojemniki na karmę.
6. Klatki transportowe po załadowaniu gołębi muszą być zabezpieczone w ten sposób, aby wyjście gołębia, względnie jego wyciągnięcie z klatki było niemożliwe bez naruszenia zabezpieczenia.
7. Mechanizm do otwierania kabiny na czas trwania transportu musi być zabezpieczony.
8. Powierzchnia podłogi przypadającej na jednego gołębia obowiązuje :
- przy lotach do 400 km - 280 cm2
- przy lotach powyżej 400 km - 300 cm2
- przy lotach zagranicznych obowiązują następujące normy:
- w lotach do 300 km - 280 cm2
- w lotach powyżej 300 km - 340 cm2
Za przestrzeganie wyżej opisanych zasad odpowiedzialny jest organizator lotu.
W przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń dopuszczalnego limitu gołębi w klatkach transportowych jednostka nadrzędna związku ma obowiązek skierowania do właściwej Komisji Dyscyplinarnej aktu oskarżenia – przeciwko Prezesowi i Wiceprezesowi ds. org. Lotów jednostki organizującej lot.
9. Kabina musi wyglądać estetycznie, winna być zaopatrzona w napis :
„PZHGP – nazwa oddziału”.
Dopuszcza się stosowanie reklam na kabinach na ogólnie przyjętych zasadach.
10. Zarządy organizujące transport gołębi środkami własnymi winne :
a. na bieżąco utrzymywać środek transportowy w stanie umożliwiającym jego bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych,
b. ubezpieczyć środek lokomocji, ładunek i kierowcę,
c. zapewnić regularny i punktualny transport gołębi.
11. Zarządy organizujące transport gołębi zobowiązuje się do każdorazowego ubezpieczania konwojentów oraz ewentualnych osób delegowanych przez organizatora lotu.
12. Zarządy Oddziałów posiadające kabiny nakładowe winny :
a. dokonywać na bieżąco kontroli urządzeń do podnoszenia kabin, tj. dźwigów, lin do podnoszenia kabin, uchwytów kabin i utrzymywać je w stanie gwarantującym bezpieczne podnoszenie i załadunek kabin,
b. dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odbioru urządzeń dźwigowych przez Urzędy Dozoru Technicznego, które wydają atesty na te urządzenia.
13. Do obowiązków konwojenta należy :
a. karmienie i pojenie gołębi w kabinach zgodnie z wytycznymi Zarządu organizującego lot,
b. wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu względnie w miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi, tj. o odpowiedniej odległości od zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z wodą, anten telewizyjnych i radiowych,
c. stosować się do wytycznych otrzymanych od Zarządów organizujących lot,
d. w przypadku lotu rejonowego, okręgowego lub ogólnopolskiego współdziałanie z delegatem tej jednostki i podporządkowanie się jego decyzjom,
e. oczyszczenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu miejsca, z którego wypuszczono gołębie,
f. uzyskanie potwierdzenia odlotu gołębi.
14. Zarządy organizujące poszczególne loty wybiorą i uzgodnią miejsca odlotu z Zarządami Oddziałów lub Okręgów, z których ma nastąpić wypuszczenie gołębi. Zarządy Oddziałów lub Okręgów, z terenu których odbywają się loty innych jednostek PZHGP zobowiązane są do delegowania swojego przedstawiciela w celu potwierdzenia odlotu gołębi.
15. Potwierdzenia odlotu gołębi wg wzoru wydanego przez Zarząd Główny PZHGP i przez Zarządy Okręgów ponumerowane i opieczętowane (nie kserowane podpisy i pieczątki) dokonuje tylko delegat Oddziału lub Okręgu z terenu, którego wypuszczane są gołębie lub upoważniony posiadający odpowiednią pieczątkę przedstawiciel okręgu, którego oddziały lub rejony startują z jednej miejscowości i jest co najmniej 5 zespołów transportowych. W przypadku losowym potwierdzenia dokonać może inna instytucja (policja, poczta, PKP, PKS itp.), jednakże na tą okoliczność musi być sporządzony protokół.
16. W przypadku wystąpienia kosztów związanych z delegowaniem przedstawiciela miejscowego Oddziału lub Okręgu ponosi je Zarząd organizujący lot.


Rozdział IV – Komisje lotowe

1. Dla sprawnego przeprowadzenia czynności związanych z wkładaniem gołębi na loty konkursowe powołuje się w oddziałach Oddziałowe Komisje Lotowe.
2. Oddziałowe Komisje Lotowe powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych.
3. Oddziałowej Komisji Lotowej przewodniczący Wiceprezes ds. organizacji lotów Oddziału, a w skład Komisji wybiera się w zależności od liczebności Oddziału i ilości sekcji w Oddziale nie mniej niż 3 osoby. Zaleca się, aby każdą sekcję reprezentował 1 przedstawiciel.
4. W razie nieobecności Wiceprezesa ds. organizacji lotów na danych locie jego funkcję przejmuje jeden z członków Komisji wytypowany przez prezesa Oddziału.
5. Zadaniem Oddziałowej Komisji Lotowej jest :
a. przyjmowanie list startowo – zegarowych od hodowców i opieczętowanie każdej kartki (nie strony) listy przez Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Lotowej,
b. odbiór obrączek kontrolnych od hodowców,
c. powoływanie zespołów wkładaniowych,
d. wydawanie zespołom wkładaniowym list startowo – zegarowych wraz z potrzebną ilością obrączek gumowych obowiązkowo wymieszanych,
e. wskazanie klatek, do których mają być włożone gołębie,
f. oznakowanie klatek dla wkładania samczyków i samiczek,
g. odbieranie od zespołów wkładaniowych list startowo – zegarowych, sprawdzenie poprawności zapisu obrączek gumowych oraz podpisów zespołu wkładaniowego,
h. segregacje, podliczanie list startowo – zegarowych i sporządzanie protokołu zbiorczego,
i. zaplombowanie list startowo – zegarowych w skrzynce,
j. wyrywkowa kontrola zespołów wkładaniowych,
k. kontrola załadunku klatek, zamknięcia względnie zaplombowania klatek i mechanizmu otwierania kabiny, wyposażenie kabiny w pojniki na wodę i karmniki, wyposażenie zestawu w niezbędne akcesoria,
l. za bezpieczny i prawidłowy załadunek kabiny i klatek oraz prawidłowe wypełnienie dokumentu, jakim jest potwierdzenie odlotu gołębi, odpowiedzialny jest przewodniczący Oddziałowej Komisji Lotowej lub wyznaczony przez prezesa oddziału zastępca. Dane w zestawieniu wkładanych gołębi potwierdza czytelnym podpisem.
6. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Lotowej :
a. pieczątkę z napisem :
„ Oddziałowa Komisja Lotowa
Oddział / Sekcja/ ...................................”
b. plombownicę wraz z wkrętami ustalonych znaków,
c. skrzynkę na przechowywanie list startowo – zegarowych przystosowaną do dokładnego zamykania i plombowania.
7. Komisja Lotowa rozstrzyga wszelkie sporne sprawy związane z wkładaniem gołębi na lot, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne – chyba, że naruszają postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu.
8. Jeżeli lista startowo-zegarowa składa się z kilku kartek (nie stron), to Oddziałowa Komisja Lotowa oraz Zespół wkładaniowy podpisują i opieczętowują każdą kartkę tej listy.Zmieniony ( 31.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
163_050111173619.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert