Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin lotowo zegarowy Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin lotowo zegarowy PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
Spis treści
Regulamin lotowo zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4Rozdział V – Wkładanie gołębi

1. Punkt lub punkty wkładania gołębi w Oddziale ustala Zarząd Oddziału przy zachowaniu poniższych zasad:

a. W oddziałach, w których rozrzut hodowców jest duży dopuszcza się utworzenie dodatkowych punktów wkładania gołębi na terytorium swojej działalności lub za zgodą sąsiedniego Oddziału na jego terytorium pod warunkiem, że na danym punkcie będzie wkładało i nastawiało zegary minimum 10 hodowców i 100 sztuk gołębi. Tandemy liczy się jako jeden hodowca. Tandem tworzą dwaj lub więcej hodowców, którzy hodują gołębie w gołębniku względnie gołębnikach położonych na jednej parceli lub jednej działce w kompleksie ogródków działkowych. Warunkiem funkcjonowania tandemu jest przynależność wszystkich jego członków do PZHGP, indywidualne opłacanie składek członkowskich oraz składanie jednego spisu gołębi. Koszty organizacji lotów opłacane są według ustaleń odpowiednich jednostek organizacyjnych. Nagrody i dyplomy otrzymuje tandem, a nie wszyscy jego członkowie.
b. Jeżeli na punkcie wkładania na danym locie nie będzie spełniony wymóg 10 hodowców, 10 zegarów i 100 gołębi , to lot ten zalicza się, a punkt wkładań zostaje automatycznie zlikwidowany do końca sezonu lotowego.
c. Rozpoczęcie pracy Komisji Wkładaniowej może nastąpić przy obecności minimum 6-ciu hodowców.
2. W przypadku ustalenia następnych punktów wkładania należy do nich powołać Komisje Wkładania na zasadzie rozdziału IV pkt. 2 i 3 przy czym przewodniczącego Komisji wyznacza Zarząd Oddziału.
3. Obowiązki i kompetencje Komisji są analogiczne jak w rozdziale IV pkt. 5 i 6.
4. Zarząd Oddziału zaopatruje się w obrączki kontrolne u wytwórcy, który posiada licencję Zarządu Głównego PZHGP.
5. Zarząd Oddziału prowadzi rejestr obrączek kontrolnych, w którym musi być określony kolor i seria obrączki. Rejestr musi być przechowywany przez okres minimum 5 lat i w tym czasie nie mogą się powtórzyć kolory i serie obrączek kontrolnych.
6. Zarząd Oddziału obowiązkowo kontroluje bieżącą numerację obrączek i ewentualnie podwójne numery komisyjnie likwiduje.
7. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do używania jednego typu koloru i jednej serii obrączek kontrolnych do obrączkowania gołębi wszystkim hodowcom w jednym locie. Rozdział obrączek kontrolnych na poszczególne punkty wkładań lub zespoły wkładań powinien być zorganizowany w sposób zabezpieczający możliwość powtórzenia się serii i numerów u jednego hodowcy w kolejnym locie.
8. Hodowca zobowiązany jest w określonym przez przewodniczącego Oddziałowej Komisji Lotowej czasie dostarczyć swoje gołębie wraz z listą startowo – zegarową na punkt wkładania gołębi.
9. Oddziałowa Komisja Lotowa może odmówić przyjęcia listy startowo – zegarowej i gołębi w przypadku, gdy są one dostarczone po wyznaczonym czasie.
10. W żadnym przypadku nie można przyjąć gołębi na lot po zakończeniu pracy Oddziałowej Komisji Lotowej.
11. Listy startowo – zegarowe muszą być wypełnione czytelnie, czysto i bez poprawek w zakresie jak to wynika ze wzoru list, tj. miejsce lotu, data, ilość włożonych gołębi, numery komputerowe gołębi seryjnych, serii i koloru obrączek kontrolnych. Przy gołębiach nie wkładanych na dany lot muszą być wykreślone rubryki obrączki kontrolne i czas przylotu.
12. Gołębie zaliczone do mistrzostw, gdzie obowiązuje typowana seria zapisuje się na listach startowo – zegarowych w kolumnie gołębie seryjne zapisuje się kolejno numery komputerowe tych gołębi (kod gołębia).
13. W celach kontrolnych należy obowiązkowo sporządzić kopie listy startowo – zegarowej. Zabezpieczenie i miejsce przechowywania kopii określił organizator lotu. Hodowca nie może otrzymać żadnej kopi listy startowo-zegarowej celem zabrania jej do domu, nie dotyczy to elektronicznych systemów konstatowania.
14. Po sprawdzeniu prawidłowego opisania listy startowo – zegarowej i jej opieczętowaniu lista zostaje przekazana zespołowi wkładaniowemu.
15. Do zadań zespołu wkładaniowego należy :
a. sprawdzanie zgodności zapisu na liście startowej z danymi faktycznymi gołębia – pełnego numeru obrączki rodowej,
b. zaobrączkowanie gołębia obrączką kontrolną oraz zapisanie jej numeru przy poszczególnych gołębiach po ich zaobrączkowaniu. Zapis obrączki dokonywany przez członka zespołu wkładaniowego nie może być poprawiany względnie kreślony. W przypadku pomyłki w zapisie obrączki kontrolnej hodowca ma prawo domagać się ponownego wypełnienia listy startowej,
c. wskazanie klatki, do której poszczególne gołębie winne być włożone oraz kontrolowanie ich włożenia- gołębie poszczególnych hodowców muszą być rozłożone do kilku klatek,
d. podpisywanie czytelnie listy startowo – zegarowej na każdej kartce wspólnie z wkładającym gołębie i przekazanie jej Oddziałowej Komisji Lotowej,
e. w trakcie sezonu lotowego muszą się zmieniać składy osobowe Zespołów Wkładaniowych i Zespołów Odbierających Zegary. Ponadto musi występować rotacja odbierających gołębie i zegary tego samego hodowcy.
16. Hodowca osobiście uczestniczy przy obrączkowaniu i sprawdzaniu swoich gołębi oraz ma prawo wkładania ich do klatek transportowych.
17. Każdy hodowca ma obowiązek wysyłać na loty jedynie gołębie zdrowe, bez pasożytów i nie zabrudzone, a Komisja Lotowa ma prawo na podstawie oględzin gołębia i stwierdzenia choroby, względnie potencjalnej niezdolności do lotu, nie dopuścić do wysłania go na lot. Ewentualne spory rozstrzyga Przewodniczący Komisji Lotowej po uwzględnieniu opinii tej Komisji.
18. Stwierdzenie na liście startowo – zegarowej poprawionych lub przepisanych numerów obrączek rodowych bądź kontrolnych powoduje unieważnienie gołębia, którego to dotyczy.
19. Unieważnia się listy startowo-zegarowe w następujących przypadkach :
a. brak pieczątek Oddziałowej Komisji Wkładaniowej lub Oddziałowej Komisji Zegarowej na każdej kartce listy startowo-zegarowej ze stosownymi podpisami,
b. brak dwóch podpisów członków Zespołu Wkładaniowego oraz dwóch podpisów członków Zespołu Odbierającego Zegary na każdej kartce,
c. brak zapisu koloru i serii obrączek kontrolnych,
d. nie wykreślenie rubryk :
- Obrączki Kontrolne
- Czas Przylotu
przy gołębiach nie wkładanych na lot,
e. nie wykreślenie rubryki :
- Czasu Przylotu,
przy gołębiach nie konstatowanych.


Rozdział VI – Komisje zegarowe

1. Dla sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nastawianiem i otwieraniem zegarów w lotach konkursowych powołuje się w Oddziałach - Oddziałowe Komisje Zegarowe.
2. Oddziałowe Komisje Zegarowe powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych.
3. Oddziałowej Komisji Zegarowej przewodniczy wybrany przewodniczący, a w skład Komisji wybiera się w zależności od liczebności Oddziału i ilości sekcji w Oddziale nie mniej niż 3 osoby. Zaleca się, aby każdą sekcję reprezentował jeden przedstawiciel.
4. Zarząd Oddziału może powołać dodatkowe Komisje Zegarowe, lecz muszą one spełniać wymogi rozdziału V punkt 2 a i b.
5. Wszystkich czynności zamykania i otwierania zegarów dokonują Komisje Zegarowe.
6. Zadaniem Komisji Zegarowej przy nastawianiu zegarów jest :
a. przegląd zegarów przez ich zamknięciem,
b. podpisanie czytelnie i opieczętowanie taśmy zegarowej,
c. zawieszenie plomby na zegarze,
d. danie sygnału do odbicia zegarów (rozruch zegarów),
e. dokonywanie wtórnego odbicia zegara, zaś przy zegarach elektronicznych z drukarkami – tylko jedno odbicie,
f. przy zegarach Benzing CC zapisać w protokole numer kodu,
g. zaplombowanie zegara,
h. sporządzenie końcowego protokołu nastawionych zegarów.
7. Zadaniem Komisji Zegarowej przy odbiorze zegarów jest :
a. wpisanie do protokołu numeru ostatniego otworu w zegarze,
b. danie sygnału do końcowego odbicia zegarów,
c. kontrola plomb zegarów, szkieł i zamknięć zegarów,
d. dodatkowe odbicie zegarów kontrolnych w razie potrzeby,
e. kontrola poprawności i czytelności wypisania list startowo – zegarowych, ich podpisanie i stemplowanie na każdej kartce,
f. powołanie zespołów odbierających zegary,
g. rozdawanie zegarów zespołom odbierającym,
h. kontrola taśm zegarowych i czasów przylotu gołębi na listach startowo – zegarowych po zespołach odbierających.
8. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Zegarowej pieczątkę o rozmiarach umożliwiających opieczętowanie taśmy zegarowej każdego zegara z napisem:
„Oddziałowa Komisja Zegarowa – Oddział /Sekcja/ ....................................”
9. Wszystkie sporne sprawy wynikłe przy nastawieniu i odbiorze zegarów rozstrzyga Komisja Zegarowa, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne pod warunkiem, że nie naruszają zasad niniejszego regulaminu.
10. Jeżeli lista startowo-zegarowa składa się z kilku kartek (nie stron) to Oddziałowa Komisja Lotowa (Oddziałowa Komisja Zegarowa) i Zespół Odbierający Zegary podpisują i opieczętowują każdą kartkę (nie stronę) tej listy.


Rozdział VII – Zegary kontrolne

1. Kontrola przylotu gołębi z lotów konkursowych odbywa się przy pomocy specjalnych zegarów kontrolnych, używanych do tego celu w związkach krajowych należących do FCI.
2. Do zegarów kontrolnych należy używać oryginalnych taśm zegarowych wymaganych do danego typu zegara.
3. Marki i typy zegarów wycofywanych w Polsce będzie określał Zarząd Główny odrębnym komunikatem.
4. Zarządy Oddziałów dokonują corocznego przeglądu wszystkich zegarów członków swojego Oddziału pod względem ich sprawności technicznej i prawidłowego ich zabezpieczenia oraz sporządzają wykaz imienny właścicieli zegarów z podaniem marki i numeru fabrycznego zegara. Wykaz ten należy na bieżąco uaktualniać oraz przechowywać w aktach Oddziału.
5. Do rejestracji przylotu gołębi można używać urządzenia najnowszej generacji tj. urządzeń elektronicznych dopuszczonych do stosowania przez Zarząd Główny PZHGP – Szczegóły Rozdz. XII niniejszego regulaminu.


Rozdział VIII – Nastawianie zegarów

1. Czas oraz miejsca zamykania i otwierania zegarów wyznacza Oddziałowa Komisja Zegarowa w porozumieniu z Zarządem Oddziału.
2. Wszystkie zegary kontrolne muszą być dostarczone Komisji Zegarowej gotowe do zamknięcia z nastawionym czasem wyznaczonym do pierwszego odbicia (rozruchu zegarów). Na taśmie zegarowej hodowca ma obowiązek wpisać swoje imię i nazwisko, datę, miejscowość lotu. Nie dotyczy to posiadaczy zegarów elektronicznych z drukarkami.
3. Oddziałowa Komisja Zegarowa może wyznaczyć więcej niż jeden czas pierwszego odbicia zegarów (rozruchu) wg czasu satelitarnego.
4. Zegary należy dostarczyć Komisji Zegarowej, co najmniej na pół godziny przed wspólnym kontrolnym odbiciem w celu umożliwienia dokonywania wszystkich czynności przewidzianych dla prawidłowego zamknięcia zegara.
5. W celu prawidłowego zamknięcia zegara przewodniczący Komisji Zegarowej względnie jej członek w obecności właściciela zegara ma obowiązek dokonania następujących czynności :
a. sprawdzić stan szkieł i płytki celuloidowej, przy czym szkiełka winne być numerowane względnie od wewnątrz oznakowane,
b. sprawdzić prawidłowe ustawienie wskazówek zegara, datownik danego zegara musi być ustawiony na pełny ostatni dzień tarczy danego typu zegara,
c. sprawdzić prawidłowe założenie bębenka, przy czym po zamknięciu zegara widoczny winien być właściwy dla danej konstrukcji zegara otwór startowy,
d. sprawdzić czy na właściwe rolki została założona taśma (w zegarach Benzing- dwutaśmowe, taśma winna być założona na wewnętrznych zabezpieczonych wałkach),
e. zwrócić uwagę na dziurkacz taśmy zegarowej, na ewentualne niedopuszczalne obracanie się bębenka bez odbijania zegara kluczem oraz całość stanu zegara tj. solidność dna zegara, zamknięć ryglowych itp.,
f. złożyć dwa podpisy na założonej taśmie zegarowej oraz ostemplować taśmę zegarową pieczątką Oddziałowej Komisji Zegarowej,
g. zamknąć zegar i założyć plombę,
h. po zawieszeniu plomby na zegarze właściciel zegara nie ma już do niego dostępu do chwili, kiedy przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej zarządzi wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch),
i. rozruch zegara musi nastąpić najpóźniej w przeddzień lotu.
6. Na sygnał dany przez przewodniczącego Komisji Zegarowej według czasu satelitarnego następuje wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch). Odbicia tego dokonują posiadacze zegarów.
7. Następnie należy :
a. sprawdzić czy czas odbity na taśmie zegarowej zgadza się ze wskazówkami zegara,
b. sprawdzić czy zegar posiada właściwy dla konstrukcji zegara otwór dla konstatowania pierwszego gołębia,
c. zacisnąć plombownicą zawieszoną plombę,
d. dokonać indywidualnego kontrolnego odbicia zegara,
e. sporządzić protokół zamknięcia zegarów określając :
- nazwisko i imię właściciela zegara
- markę i numer zegara
- dzień i datę nastawienia zegara
- numer otworu w bębenku dla konstatowania pierwszego gołębia
Protokół musi być podpisany, przez co najmniej dwóch członków Komisji.
8. Zegary, które z jakichkolwiek przyczyn po kontrolnym odbiciu nie zostały wprowadzone w ruch, Komisja Zegarowa odkłada i wyznacza nowy czas pierwszego odbicia zegara z powtórzeniem czynności określonych w pkt. 5, 6 i 7 niniejszego rozdziału.
9. Zegary nie odpowiadające wymogom niniejszego „Regulaminu” jak również zegary osób nie stosujących się do niniejszego „Regulaminu” nie mogą być dopuszczone do konstatowania.
10. Decyzję o niedopuszczeniu zegara do konstatowania podejmuje Komisja Zegarowa i jest ona ostateczna.
11. Po rozdaniu zaplombowanych zegarów ich właściciele zobowiązani są przed opuszczeniem lokum sprawdzić, czy zegar został prawidłowo zaplombowany i jest w ruchu, gdyż późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.


Rozdział IX – Konstatowanie przylotu gołębi

1. Do zegarów, których konstrukcja nie przewiduje używania tulejek do jednego otworu można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. W przypadku większej ilości obrączek kontrolnych odbicie to należy unieważnić.
2. Do zegarów, w których należy używać tulejki, do jednej tulejki można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. Tulejkę należy wrzucić do zegara otworem w dół. W przypadku gdyby do zegara wrzucono tulejkę otworem do góry, albo też wrzucono do zegara obrączkę kontrolną bez tulejki odbicie zalicza się z czasem konstatowania następnego ważnego odbicia, a w razie braku takiego, unieważnia się.
3. Każdy zegar po konstatowaniu winien posiadać możliwość dokonania dwóch końcowych kontrolnych odbić.
4. Odbicia na taśmie muszą być czytelne, gdyż w przeciwnym razie ulegają unieważnieniu.
5. W przypadku, gdy w czasie konstatowania gołębi zegar ulegnie awarii, tj.
a. przestanie chodzić,
b. zerwie się taśma zegarowa,
c. zostanie podniesiony bęben zegara lub pokrywa bębna zegara,
d. zegar nadmiernie się spóźnia lub śpieszy,
zegar może być przez właściciela otwarty, a znajdujące się w nim obrączki kontrolne konstatowane do sąsiedniego zegara.
6. Właściciel otwartego w ww. sposób zegara zobowiązany jest dostarczyć zegar do komisji w czasie otwierania zegarów z założoną przy nastawieniu zegara taśmą. W przypadku niedostarczenia zegara uzyskane wyniki z sąsiedniego zegara nie mogą być uznane.
7. Dyferencja zegarowa może wynosić najwyżej do ± 5 minut na dobę, tj. 12,5 sekundy na godzinę. Dyferencja jest to różnica wyrażona w sekundach pomiędzy pierwszym odbiciem zegara przy rozruchu, a ostatnim odbiciem dokonanym przy otwarciu zegara. Zegary wykazujące dyferencję przekraczającą 5 minut na dobę należy unieważnić. Dyferencję dodatnią, czyli przyśpieszenie nie odejmuje się, natomiast dyferencję ujemną, czyli opóźnienie dodaje się w całości do wszystkich czasów konstatowania obrączek kontrolnych odbitych na taśmie.
8. Gołębie wracające z lotu bez obrączki kontrolnej nie mogą uzyskać konkursu (nagrody). Konkurs można uzyskać tylko gołębiem, który powrócił z obrączką kontrolną do tego gołębnika, z którego został wysłany na lot.
9. Wszystkie gołębie uczestniczące w locie muszą być konstatowane do zegara w kolejności wejścia do gołębnika.
10. W przypadku, gdy hodowca lotuje z dwóch gołębników położonych na jednej posesji dopuszcza się konstatowanie gołębi do dwóch zegarów równolegle, z tym, że przy wyliczaniu listy konkursowej systemem komputerowym dyferencję zegarową oblicza się z jednego zegara, tj. tego, który więcej się spóźnia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej dyferencji przez jeden zegar, unieważnia się go, a odbite czasy gołębi w drugim zegarze są ważne z jego dyferencją.
11. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie wyczerpany do czasu wyznaczonego na otwarcie zegarów i przechodzi na następną dobę, pozwala się na dalsze konstatowanie obrączek bez otwierania zegarów. W celu zapobieżenia ewentualnym późniejszym przypadkom mogącym spowodować unieważnienie zegara, we wszystkich zegarach, dokonuje się zbiorowego kontrolnego odbicia, które zamyka jeden i otwiera drugi okres konstatowania. Zegary, w których dokonano kontrolnego odbicia należy ująć protokolarnie określając ilość konstatowań do chwili odbicia kontrolnego. Obowiązek wstawienia się z zegarami mają posiadacze ESK. Zegary, których nie dostarczono na kontrolne odbicie unieważnia się.
12. Czas trwania konkursu ustala się na okres od przylotu pierwszego gołębia do momentu stwierdzenia przylotu 20 % gołębi w stosunku do ilości gołębi wkładanych na lot. Konkurs ten nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km do odległości 1000 km, a przy odległości powyżej 1000 km najwyżej 14 dni. W przypadkach lotów katastrofalnych, gdy przeciętne szybkości spadają poniżej 750 m/min, kolejność przylotu należy ustawić według czasu odbitego na taśmie zegarowej przy uwzględnieniu różnic odległościowych w stosunku do średniej odległości lotu.Zmieniony ( 31.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
163_050111173912.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert