Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin lotowo zegarowy Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin lotowo zegarowy PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
Spis treści
Regulamin lotowo zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4Rozdział X – Otwieranie zegarów kontrolnych

1. Otwieranie zegarów kontrolnych oraz sporządzanie wydruku przylotu z ESK (elektronicznych systemów konstatujących) odbywa się w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Komisję Zegarową w dniu zakończeniu trwania konkursu. Do otwierania należy dostarczyć wszystkie nastawione i uruchomione zaplombowane zegary. Zegary dostarcza się i otwiera na punktach wkładania gołębi, a jedynie w przypadkach losowych można otwierać zegary w innych punktach wkładań gołębi tego oddziału.
2. Wszystkie zegary kontrolne oraz elektroniczny system konstatowania muszą być dostarczone Komisji Zegarowej najpóźniej na 10 minut przed dokonaniem końcowego kontrolnego odbicia, które odbywa się według obowiązującego czasu satelitarnego.
3. Na znak dany przez Przewodniczącego Komisji Zegarowej hodowcy dokonują komisyjnego odbicia zegara a hodowcy posiadający ESK zaczynają sporządzać komisyjnie wydruki przylotu gołębi.
4. Komisje Zegarowe w przypadkach losowych mają obowiązek odebrać później dostarczone zegary, to jest dostarczone po odbiciu kontrolnym, ale przed zakończeniem prac Komisji Zegarowych.
5. Przewodniczący Komisji Zegarowej może zarządzić dodatkowe kontrolne odbicie po końcowym odbiciu zegara.
6. Dalsze postępowanie przy stosowaniu list startowo – zegarowych :
a. hodowcy podchodzą do wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji Zegarowej członków tej Komisji z zegarem kontrolnym,
b. członkowie Komisji Zegarowej wykonują następujące czynności :
- sprawdzają nienaruszalność plomby,
- sprawdzają nienaruszalność szkieł zegara, mechanizmów jego zamykania oraz całość stanu zegara,
- hodowca dokonuje przeciągnięcia do oporu taśmy zegarowej,
- ostemplowują i podpisują listę startowo – zegarową, każdą kartkę (nie stronę) oraz wpisują czas rzeczywisty odbicia zegara,
- przekazują zegar do zespołu odbierającego zegary,
- przy zegarach elektronicznych podanych w rozdziale VI pkt. 6e dokonują wydruku .
7. Hodowca ma prawo być obecny przy otwieraniu zegara, w którym są konstatowane jego gołębie.
8. Czynności zespołu odbierającego zegary :
a. po zdjęciu plomby i wyjęciu taśmy zegarowej zespół otwierający zegar powinien w pierwszej kolejności przeliczyć ilość odbić na taśmie i porównać ją z ilością obrączek wrzuconych do bębna (należy uwzględnić odbicia kontrolne), skreśla na taśmie ewentualne zgłoszone mylne odbicia,
b. autentyczność podpisów i pieczątki na taśmie zegarowej,
c. prawidłowość przedziurawienia taśmy oraz znaków szczególnych (w zegarach, które je posiadają) odbitych na taśmie przy zamykaniu i otwieraniu zegara,
d. nienaruszalność płytki celuloidowej przy tarczy zegara,
e. wyjmuje kolejno obrączki kontrolne z bębna zegara, wpisuje numery obrączek kontrolnych na taśmę zegarową :
- kolor i serię obrączek kontrolnych wpisuje się na taśmie zegarowej przy pierwszym odbiciu rozpoczynającym konstatowanie gołębi,
f. odczytuje faktyczny czas odbicia z taśmy zegarowej, wpisuje go na taśmie zegarowej,
g. numeruje kolejność obrączek kontrolnych na taśmie zegarowej,
h. wpisuje na taśmie zegarowej czas ostatniego odbicia zegara,
i. opisuje taśmę zegarową datą i miejscowością lotu, składa czytelne podpisy na taśmie zegarowej i przekazuje Komisji Zegarowej,
j. w zegarze Benzing CC – wyjmuje kolejno obrączki kontrolne i wpisuje do zegara. Następnie wykonuje wydruk taśmy zegarowej, którą opisuje (jak w punkcie – i),
k. Komisja Zegarowa po sprawdzeniu taśmy zegarowej przekazuje ją ponownie zespołowi odbierającemu wraz z listą startowo-zegarową,
l. zespół odbierający na listę startowo-zegarową kolejno – zgodnie z danymi z taśmy zegarowej – wpisuje czas i numer odbicia przy odpowiedniej obrączce kontrolnej, faktyczny czas odbicia kontrolnego zegara, wykreśla rubryki czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych, przy zegarach Benzing CC wpisuje numer kodu, składa 2 czytelne podpisy i przekazuje Komisji Zegarowej.
9. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności w zapisach lub nieprawidłowości w zegarze zespół odbierający zegar przekazuje natychmiast przewodniczącemu Komisji Zegarowej.
10. Przewodniczący Komisji Zegarowej wraz z członkami Komisji ma obowiązek na miejscu podjąć decyzję o skreśleniu na liście danego gołębia lub unieważnić cały zegar.
11. Unieważnia się zegar w przypadku :
a. jeżeli dyferencja zegara wynosi powyżej 5 min. na dobę,
b. jeżeli zostanie zerwana taśma zegarowa,
c. braku możliwości dokonania kontrolnych odbić ,
d. dziurka kontrolna przy końcowym odbiciu jest przed tarczą końcowego odbicia,
e. z uwagi na brak możliwości odczytania taśmy,
f. brak dziurek kontrolnych na taśmie zegarowej,
g. jeżeli znak kontrolny na taśmie zegarowej zmieni dystans w stosunku do wskazówki,
h. jeżeli ilość obrączek w bębnie zegara nie jest zgodna z ilością odbić na taśmie zegarowej, a fakt ten nie był zgłoszony Przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Zegarowej przed odbiorem zegarów.
12. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne z niniejszym Regulaminem.
13. W każdym przypadku unieważnienia zegara Oddziałowa Komisja Zegarowa sporządza na tę okoliczność protokół a materiał źródłowy zabezpiecza w aktach Oddziału.
14. Przypadki określone w pkt. 11 litery f, g, winne być kierowane przez Zarząd Oddziału do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną.
15. W celu zabezpieczenia prawidłowego i dokładnego odbioru zegarów, uniknięcia pomyłek i zmniejszenia ewentualnych reklamacji po ukazaniu się listy konkursowej, przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej powinien powołać każdorazowo przy odbiorze zegarów zespół kontrolny składający się z członków Oddziałowej Komisji Zegarowej oraz hodowców dobrze znających zagadnienie i odznaczających się wysokim poziomem moralnym, którego zadaniem jest odbierać kolejno od poszczególnych zespołów odbierających zegary, wypełnione listy startowo – zegarowe oraz taśmy zegarowe celem sprawdzenia :
a. prawidłowość odczytów odbić zegara na taśmie i naniesienia do odpowiedniej pozycji listy startowo – zegarowej,
b. prawidłowość odczytu czasu końcowego i naniesienie go na listę startowo – zegarową,
c. właściwe położenie znaków kontrolnych zegara na taśmie,
d. właściwe opisanie, ostemplowanie i podpisanie listy startowo – zegarowej na każdej kartce oraz taśm zegarowych,
e. wykreślenie rubryk czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych,
f. po wykonaniu ww. czynności hodowca winien sprawdzić własną taśmę i listę startowo-zegarową. Po sprawdzeniu składa podpis, którym potwierdza zgodność danych.
16. Po ukończeniu prac wszystkich zespołów odbierających zegary i Zespołu Kontrolującego Oddziałowa Komisja Zegarowa zbiera cały materiał, segreguje go, spisuje protokół w dwóch egzemplarzach, w którym winne się znaleźć następujące dane :
a. ilość list startowo – zegarowych,
b. ilość list startowo – zegarowych odrzuconych – nie wchodzących do konkursu z podaniem przyczyny,
c. ilość gołębi odrzuconych z zaznaczeniem hodowcy i przyczyny,
d. czas wypuszczenia gołębi z podaniem współrzędnych geograficznych miejsca wypuszczenia,
e. ewentualnie inne niezbędne dane do sporządzenia listy konkursowej.
Po podpisaniu protokołu przez członków Oddziałowej Komisji Zegarowej cały materiał wraz z załączoną kopią protokołu po zaplombowaniu przesyła do rachmistrza Oddziału.
17. Taśmy zegarowe, potwierdzenie odlotu i oryginał protokołu odbioru zegarów winien być zabezpieczony przez Zarząd Oddziału.


Rozdział XI – Pomiary sferyczne

1. Pomiary sferyczne wykonują upoważnione przez Zarządy Okręgów osoby urządzeniem określającym współrzędne geograficzne na zlecenie Zarządów Oddziałów.
2. Do wyliczenia odległości danego lotu do poszczególnych gołębników stosować wzór zatwierdzony i opublikowany przez Zarząd Głowny.


Rozdział XII – Elektroniczne Systemy Konstatujące – ESK
1. Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych dopuszcza do konstatowania gołębi pocztowych w lotach konkursowych na wszystkich szczeblach związkowych na terenie Polski następujące systemy :
a. Atis – Benzing,
b. TauRIS,
c. TIPES,
d. UNIKON,
e. BRICON,
f. MEGA STAR SYSTEM,
g. VIZION.
2. Dopuszcza się do użytkowania elektroniczne obrączki kontrolne współpracujące z poszczególnymi systemami.
3. Urządzenia wchodzące w skład poszczególnych systemów wyszczególnione są i opisane w instrukcjach obsługi systemów w języku polskim.
4. Hodowca nabywający jeden z ww. systemów elektronicznych nie stosowany dotychczas w oddziale zobowiązany jest do przedłożenia Oddziałowej Komisji Zegarowej instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Hodowcy stosujący ESK nie mogą być wykluczeni z lotów, zdobywania konkursów i nagród na żadnym szczeblu związku.
6. Hodowcy stosujący ESK nie mogą być dyskryminowani przez doliczanie czasu do faktycznego czasu zarejestrowanego przelotu gołębia, odrzuceniem jednego lub więcej gołębi konstatowanych w tym samym czasie.
7. Montaż anten :
a. anteny rejestrujące przylot gołębi montowane są na lub pod deską wlotową gołębnika, nie więcej jak 9 cm za zewnętrzną krawędzią ściany gołębnika. Przy wlotach typu „Sputnik” ścianę zewnętrzną traktuje się miejsce zeskoku gołębia z deski wlotowej do kosza wlotu – wylotu.
b. przy montażu anten wlotowych na lub pod deską wlotową, na desce lub pod nią musi być obowiązkowo zamontowany ogranicznik uniemożliwiający przesunięcie anteny poza podaną w punkcie a odległość. Ogranicznik stanowi na stale zamontowana listwa z możliwością jej zaplombowania.
c. przykłady montażu anten zgodnie z intencją niniejszego regulaminu przedstawiają załączone rysunki nr 1, 2, 3, które stanowią integralną część instrukcji.
d. dopuszcza się montaż dowolnej ilości anten na szerokości deski wlotowej wzdłuż wlotu – wylotu gołębnika.
e. z uwagi na konstrukcję wlotu gołębnika hodowca może montować antenę z jej przesunięciem w kierunku do gołębnika
f. ilość montowanych anten u hodowcy, jak również ich ilość na poszczególnych wlotach musi być zgłoszona Oddziałowej Komisji Zegarowej i nie może być przez hodowcę dowolnie zmieniana. W razie zmiany zgłosić OKZ, a z zaistniałego faktu spisać protokół.
g. montaż anten podlega kontroli Oddziałowej Komisji Lotowo – Zegarowej a stwierdzenie nieprawidłowego ich montażu w stosunku do niniejszego regulaminu lub ich manipulowaniem w trakcie lotu pozbawia hodowcę zdobytych konkursów i nagród
h. z kontroli montażu i ilości anten u danego hodowcy sporządza się protokół, który podpisany przez członków OKZ i hodowcę stanowi dokument przechowywany przez Zarząd Oddziału.
i. anteny ESK muszą być tak montowane, aby była możliwość skontrolowania gołębia po zarejestrowaniu.
8. Spisy gołębi, przyporządkowanie obrączek elektronicznych gołębiom – wykonuje się zgodnie z instrukcjami obsługi danego systemu ESK
a. wydruk protokołu uporządkowania (przyporządkowania) obrączek elektronicznych, opieczętowany i podpisany przez Oddziałową Komisję Lotową lub Oddziałową Komisję Wkładaniową zabezpiecza się w Oddziale,
b. w przypadku konieczności zmiany elektronicznej obrączki kontrolnej jednemu lub większej ilości gołębi w trakcie trwania sezonu lotowego należy na wniosek hodowcy komisyjnie wykasować przyporządkowaną zgubioną lub zdefektowaną elektroniczną obrączkę kontrolną i przyporządkować nową zgodnie z pkt. 8. Przypadkami tymi mogą być :
- zgubienie obrączki (powrót gołębia z lotu bez obrączki),
- uszkodzenie mechaniczne,
- utrata zdolności rejestrowania,
c. w „Protokole uporządkowania” hodowca nie może samowolnie dokonywać żadnych poprawek lub uzupełnień,
d. elektroniczne obrączki kontrolne po zakończonym sezonie lotowym mogą być przyporządkowane innym gołębiom zgodnie z pkt. 8,
e. Systemy (urządzenia) władaniowe przynależne do poszczególnych ESK przez cały sezon lotowy muszą być zabezpieczone przez Komisje Zegarowe.
9. Wkładanie gołębi.
a. wkładanie gołębi odbywa się komisyjnie na punkcie lub punktach wkładania oddziału.
b. Komisja wkładaniowa przystępując do wkładania gołębi musi podłączyć urządzenia niezbędne do wkładania, przynależne do poszczególnych systemów.
c. Zespół wkładaniowy powołuje przewodniczący Komisji Wkładania w 3 osobowym składzie z udziałem hodowcy wkładającego gołębie.
d. po uruchomieniu ESK Przewodniczący KZ porównuje czas zegara konstatującego z zegarem satelitarnym danego ESK podłączonego do danego ESK za pomocą przewodu i przekazuje czas zgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi danego systemu.
e. czynności zespołu wkładającego są następujące :
- jeden z członków zespołu obsługuje urządzenie wkładaniowe,
- hodowca wprowadza nóżkę gołębia do anteny wkładaniowej przytrzymując ją do czasu wyświetlenia obrączki rodowej na wyświetlaczu,
- trzeci członek zespołu sprawdza zgodność numeru obrączki rodowej z zapisem na ekranie zegara,
- po stwierdzeniu zgodności obrączki rodowej hodowca wkłada gołębia do wyznaczonej klatki.
f. w przypadku niezgodności numeru obrączki rodowej gołębia z wyświetlanym numerem na zegarze konstatującym należy obrączkę elektroniczną zdjąć i zabezpieczyć przez KW a gołębia wycofać z lotu. Fakt ten powinien być odnotowany w liście wkładań. W stosunku do hodowcy należy wszcząć postępowanie regulaminowe.
g. kontrola zgodności numeru obrączki rodowej gołębia jest obowiązkowa i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć. Pozostałe przypadki ewentualnych nadużyć możliwe przy tradycyjnych metodach eliminuje system ESK przez swoje zabezpieczenia elektroniczne, do których hodowca nie ma dostępu. Na powyższe należy w szczególności uczulić zespoły wkładaniowe.
h. po włożeniu wszystkich gołębi danego hodowcy, obsługujący urządzenie włącza drukarkę i drukuje listę wkładań, która po podpisaniu przez zespół wkładający jest zabezpieczona wraz z pozostałymi dokumentami danego lotu przez Komisję Wkładaniową.
i. w przypadku niemożliwości wykonania wydruku listy wkładań a wyświetlacz zegara konstatującego pokazuje kompletne dane z wkładania gołębi należy odręcznie sporządzić listę wkładań na podstawie danych zegara konstatującego. Na liście wkładań należy podać przyczyny niemożności dokonania wydruku a po jej podpisaniu przez zespół wkładaniowy stanowi pełnoprawny dokument włożonych gołębi.
j. po zakończeniu wkładania gołębi wszystkich hodowców, system wkładaniowy zabezpiecza się jak w pkt. 8e. Za zabezpieczenie odpowiada Komisja Zegarowa.
k. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek na wydrukowanych listach wkładania. Dopuszcza się wprowadzanie uzupełnień dotyczących tylko funkcji typowania i nazwy miejscowości lotu.
10. Odbiór zegarów
a. odbioru zegarów dokonuje KZ zgodnie z instrukcją obsługi danego ESK, koryguje czas zegarów z czasem zegara satelitarnego podłączonego przewodowo z danym ESK, wykonuje protokół przylotu.
b. protokół przylotu gołębi zastępuje taśmę zegarową.
c. treść punktu 9i ma zastosowanie przy sporządzaniu protokołu przylotu gołębi, a sporządzony w ten sposób protokół stanowi dokument uprawniający do sporządzania listy konkursowej- jednak w terminie późniejszym obowiązkowo należy wykonać wydruk i dołączyć do wcześniej wykonanej listy przylotu.
d. w przypadku utraty danych w zegarze konstatującym w okresie między wkładaniem gołębi a zakończeniem konstatowania gołębi spowodowaną awarią zasilania systemu lub inny defekt urządzeń hodowca traci wszelkie konkursy i nagrody.
e. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek wydrukowanego protokołu przylotu gołębi. Dopuszcza się uzupełnienia funkcji typowania i nazwy miejscowości lotu.
f. instrukcje obsługi wszystkich systemów muszą być zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP.
11. Dopuszcza się używanie przez hodowcę systemu elektronicznego i zegara tradycyjnego w jednym locie, a tym samym obrączkowanie gołębi częściowo kontrolkami gumowymi a częściowo elektronicznymi.
12. Dopuszcza się w trakcie sezonu przejście z systemu tradycyjnego na ESK i odwrotnie.
13. Zobowiązać Zarządy Okręgów do przeprowadzenia w oddziałach szkoleń obsługi Elektronicznych Systemów Konstatowania.
14. Wszystkie ESK dopuszczone przez Zarząd Główny PZHGP muszą posiadać oryginalne plomby producenta danego systemu, bądź uprawnionego przedstawiciela Zarządu Okręgu. Systemy nie posiadające oryginalnego zabezpieczenia nie mogą być dopuszczone do konstatowania przylotu gołębi.
15. Lista wkładań gołębi oraz protokół przylotu gołębi (konstatowania) sporządzone za pomocą danego ESK muszą obowiązkowo posiadać te same cyfry kontrolne (kody) przypisane wg instrukcji danemu ESK. W przypadku niezgodności lista konstatowania gołębi (protokół przylotu) nie zostanie uznana.Zmieniony ( 31.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
163_050111173153.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert