Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin organizacyjny PZHGP Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin organizacyjny PZHGP PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
Spis treści
Regulamin organizacyjny PZHGP
Strona 2
I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZWIĄZKOWE

1. Statut Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
2. Regulamin Komisji Rewizyjnej
3. Regulamin Komisji Dyscyplinarnych
4. Regulamin Organizacyjny
5. Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych
6. Regulamin Lotowo-Zegarowy
7. Regulamin Wystaw
8. Regulamin Nadawania Odznak PZHGP i Członkostwa Honorowego
9. Regulamin Kolegium Sędziów
II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 1
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach z dnia 31 lipca 2001 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855).
§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Chorzów.
§ 3
Jednostkami terenowymi Związku są:
a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.
b) ODDZIAŁY - tworzone są przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu.
§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje.
Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 61 Statutu PZHGP i niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.§ 5
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe.
Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi i działają zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym.
III. ZARZĄD GŁÓWNY, REGIONY, ZARZĄDY OKRĘGÓW, ZARZĄDY ODDZIAŁÓW, SEKCJE, REJONY LOTOWE
§ 1
Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.
Zarząd Główny określa kierunki działania Związku na podstawie uchwał i postanowień Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
Zarząd Główny zatwierdza regulaminy, poza Regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej i Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej.
Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta, wybranego odrębnie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP. Prezydent PZHGP automatycznie wchodzi w skład Prezydium.
Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale VI Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Głównym PZHGP działają następujące organy:
a) Główna Komisja Rewizyjna;
b) Główna Komisja Dyscyplinarna;
c) Główna Komisja Lotowa;
d) Kolegium Sędziów;
e) Kolegium Redakcyjne HGP;
f) Inne Komisje i Zespoły powoływane w miarę potrzeb przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 2
Okręg powoływany jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny.
Zarząd Okręgu posiada osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.
W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Okręgu zmniejszy się poniżej 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji (2 lata), Zarząd Główny zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Okręg.
Rozwiązanie Okręgu może nastąpić również z mocy Uchwały Zarządu Głównego podjętej w oparciu o § 27 pkt11 Statutu PZHGP, względnie Uchwały o samorozwiązaniu poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 41 lub § 42 ust. 1 Statutu PZHGP Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów;
b) podjęcia Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy delegatów w głosowaniu jawnym;
c) łączenie Okręgu z innymi Okręgami w jeden duży Okręg następuje na podstawie uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy delegatów podjętej w głosowaniu jawnym.
Zarząd Okręgu określa kierunki działania Okręgu w oparciu o uchwały i postanowienia Okręgowego Walnego Zjazdu Delegatów.
Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybranego odrębnie przez Okręgowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera z pośród siebie Prezydium Zarządu Okręgu. Prezes Zarządu automatycznie wchodzi w skład Prezydium.
Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale X Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Okręgu działają następujące organy:
a) Okręgowa Komisja Rewizyjna;
b) Okręgowa Komisja Dyscyplinarna;
c) Inne Komisje i Zespoły powołane przez Prezydium Zarządu Okręgu.
§ 3
Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, którym skupionych jest, co najmniej 100 członków.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału określa uchwała Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu może w trakcie kadencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmieniać zasięg terytorialny poszczególnych Oddziałów, uwzględniając wolę większości członków z tego terenu.
W przypadku, gdy Oddział skupia ponad 200 członków, wówczas może być powołany drugi Oddział. Oddział ten musi liczyć, co najmniej 100 członków, jak również w istniejącym Oddziale pozostać musi ponad 100 członków.
Uchwałę o podziale podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Oddziale zmniejszy się poniżej 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowę kadencji (2 lata), Zarząd Okręgu zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Oddział.
Rozwiązanie Oddziału może nastąpić również z mocy § 43 ust. 2 Statutu PZHGP, względnie podjęcie Uchwały o samorozwiązaniu poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 54 lub § 55 ust.l Statutu PZHGP, Oddziałowego Walnego Zebrania Delegatów,
b) rozwiązanie Oddziału na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy członków lub delegatów podjętej w głosowaniu jawnym,
c) łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddział należy, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy członków lub delegatów podjętej w głosowaniu jawnym.
Przy Zarządzie Oddziału działają następujące organy:
- Oddziałowa Komisja Rewizyjna;
- Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna;
Inne Komisje i Zespoły powołane przez Zarząd Oddziału.
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
Kompetencje Walnego Zebrania określa § 53 Statutu PZHGP.
Oddział może posiadać osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Oddziału wybiera ze swego grona:
- Wiceprezesa d/s Organizacji Lotów,
- Wiceprezesa d/s Gospodarczych,
- Wiceprezesa d/s Finansowych,
- Sekretarza.
Jednego z Wiceprezesów Zarząd Oddziału wybiera na funkcję I Zastępcy Prezesa.
Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.
Zakres działania Zarządu Oddziału Określa § 57 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku.
Zarząd Oddziału na wniosek 15 członków Oddziału ma obowiązek powołać Sekcje. Powołanie Sekcji nie jest równoznaczne z ustanowieniem punktu wkładania gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów. Zarząd Oddziału swoją uchwałą ma prawo zawiesić w działaniu Zarząd Sekcji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna ze Statutem PZHGP, regulaminami i przepisami Związku oraz niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Sekcji. Zarząd Oddziału może podjąć Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji w przypadkach określonych w § 57 pkt10 Statutu PZHGP oraz gdy liczba członków spadnie poniżej 12 osób.
Zarząd Oddziału ma obowiązek zawiesić hodowcę w prawach lotowania gołębiami w przypadku stwierdzenia, że dokonał on naruszenia przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
1. Hodowca, który dokonał wykroczenia przeciw Regulaminowi Lotowo-Zegarowemu może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), uchwałą Zarządu Oddziału (§ 57 Statutu PZHGP). Zawieszenie hodowcy w prawach lotowania gołębiami dorosłymi i młodymi, obowiązuje do końca miesiąca października.
2. Zgodnie z § 57 ust. 15 Statutu PZHGP, Zarząd Oddziału kieruje niezwłocznie pozew (oskarżenie) przeciwko członkowi zawieszonemu w prawach lotowania do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej.
Zarząd Oddziału działa zgodnie z Rozdz. XIV Statutu PZHGP.
§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.
Sekcja jest jednostką pomocniczą Oddziału.
Zarząd Oddziału zgodnie z § 57 ust. 2 Statutu PZHGP, powołuje Sekcję na wniosek 15 członków Oddziału.
Rozwiązanie Sekcji może nastąpić:
a) na podstawie uchwały samych członków Sekcji (samorozwiązanie),
b) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.
Najwyższą władzą w Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji. Władzami Sekcji wybranymi w głosowaniu tajnym są:
- Prezes Sekcji,
- Sekretarz Sekcji,
- Skarbnik Sekcji.
Sekcje mogą prowadzić działalność finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
Za pobierane składki i inne opłaty Skarbnik Sekcji wydaje wpłacającemu pokwitowanie.
Sekcje działalność finansową prowadzą poprzez konto Zarządu Oddziału, pod nadzorem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Sekcje nie posiadają majątku.
Sekcje mają prawo posiadać pieczątkę podłużną, dostarczoną przez Zarząd Oddziału.
Sekcje, jako jednostki pomocnicze w oddziałach, działają zgodnie z Rozdz. XVII Statutu PZHGP.
Z organizowanych przez Oddziały PZHGP lotów konkursowych z odległości do 350 km, oprócz obligatoryjnie sporządzanej listy konkursowej Oddziałowej, Sekcje za zgodą Zarządu Oddziału mogą sporządzać własne Sekcyjne listy konkursowe pod następującymi warunkami:
 w locie bierze udział (koszuje gołębie, nastawia i otwiera zegary) ponad 20 członków Sekcji i wkładanych jest minimum 250 szt gołębi,
 listy konkursowe Sekcyjne wykonuje rachmistrz Oddziałowy na podstawie materiałów źródłowych (wyszczególnionych w Rozdziale XIII pkt 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego) zweryfikowanych przez Oddziałową Komisję Zegarową.

Przejście członka do innej Sekcji w ramach tego samego Oddziału może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Oddziału, pod warunkiem zmiany lokalizacji gołębnika (przeniesienie hodowli na teren działania Sekcji).

W celu spełnienia wymogów sporządzania list konkursowych, sąsiadujące ze sobą Sekcje, za zgodą swoich członków (podjętych na Walnych Zebraniach Sekcji) mogą się połączyć, tworząc jedną Sekcję. Ostateczna decyzja o powołaniu nowej Sekcji należy do Zarządu Oddziału.

§ 5
Regiony jako jednostki pomocnicze Zarządu Głównego powołane dla potrzeb sprawniejszej organizacji lotów oraz rozliczenia współzawodnictw w zakresie regionalnym i centralnym skupiają sąsiadujące z sobą Okręgi i powoływane są uchwałą Zarządu Głównego PZHGP.
Na wniosek składowych Okręgów Zarząd Główny powołuje Okręg wiodący, którego zadaniem jest ustalenie terminu zebrań i ich obsługa oraz prowadzenie administracji i rozliczeń finansowych Regionu.
Władzą regionu jest trzyosobowy Zarząd jawnie wybierany spośród Prezesów Okręgów wchodzących w skład Regionu, względnie delegowanych członków Zarządów Okręgów, skłądający się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Decyzje i uchwały podejmowane są większością głosów przy założeniu, że każdy Okręg posiada jeden głos. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego. Zarząd Regionu przeprowadza co najmniej dwa zebrania w ciągu roku, w tym jedno rozliczeniowe przed wiosennym zebraniem Zarządu Głównego.
Regiony mogą organizować własne współzawodnictwo lotowe oraz prowadzić działalność finansową na ogólnych zasadach, lecz jako jednostki pomocnicze nie mogą posiadać własnego majątku.
Nadzór i kontrolę nad działalnością finansową prowadzi Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgu wiodącego, która ma obowiązek złożenia sprawozdania przed przedstawicielami członkowskich Okręgów i na jej wniosek Zarząd Regionu powinien uzyskać absolutorium z działalności. W przypadku nie otrzymania absolutorium, sprawę z urzędu przejuje Główna Komisja Rewizyjna i wnioski przedstawia Prezydium Zarządu Głównego.
§ 6
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, zgodnie z § 20 Statutu PZHGP, może nastąpić łączenie Oddziałów w REJONY LOTOWE.
Rejony Lotowe powoływane są na wniosek Oddziałów przez Zarząd Okręgu. Rejony Lotowe są jednostkami pomocniczymi Okręgu.
W jednym Okręgu może być powołanych kilka Rejonów Lotowych. Rejon Lotowy musi zrzeszać minimum 3 Oddziały.
Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego. Sprawy finansowe Rejonu Lotowego prowadzi Oddział wiodący. Każdego roku działalność finansowa Rejonu Lotowego kontrolowana jest przez Oddziałową Komisję Rewizyjną Oddziału wiodącego przy współudziale 3 osobowego zespołu (Komisji) powołanej przez Prezesów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału wiodącego przedstawia na zebraniu sprawozdawczym Rejonu Lotowego wniosek o udzielenie absolutorium.
Komisja Finansowa (3 osobowy zespół) zobowiązana jest przedstawić na zebraniu Rejonu Lotowego protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej Rejonu Lotowego, podając wnioski pokontrolne.
W przypadku przedłożenia przez Komisję Finansową negatywnych wniosków pokontrolnych i braku absolutorium dla Zarządu Rejonu Lotowego, sprawę z urzędu przejmuje do kontroli Okręgowa Komisja Rewizyjna.
Dopuszcza się łączenia Oddziałów z różnych Okręgów w jeden Rejon Lotowy, jednak wymaga to zgody na piśmie zainteresowanych Okręgów i uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
W tym przypadku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP ustanawia uchwałą Oddział wiodący.
Przejście Oddziału PZHGP do innego Rejonu Lotowego, może nastąpić za zgodą Zarządu Okręgu PZHGP w miesiącach październik i listopad każdego roku kalendarzowego.
W wyżej wymienionych miesiącach mogą być tworzone nowe Rejony Lotowe.
Szczegóły organizacyjne dotyczące lotów omawiają i uchwalają zrzeszone w Rejonie Lotowym zainteresowane Oddziały na wspólnie organizowanych zebraniach pod przewodnictwem przewodniczącego Rejonu Lotowego.
Przy organizowanych wspólnych lotach Rejony Lotowe mogą wydać jedną wspólną listę konkursową sporządzoną w oparciu o materiał źródłowy z poszczególnych oddziałów.
Rejony Lotowe używają własnej pieczątki podłużnej dla korespondencji zwykłej, zaś na dyplomach używają pieczątki okrągłej Oddziału wiodącego z podpisami Przewodniczącego i Sekretarza Rejonu Lotowego. 
następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
f11111346.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert