Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin organizacyjny PZHGP Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin organizacyjny PZHGP PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
Spis treści
Regulamin organizacyjny PZHGP
Strona 2


§ 7
1. Kompetencje członków Zarządu na każdym szczeblu organizacyjnym są następujące:

PREZYDENT – PREZES wykonuje swoje obowiązki zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 32, § 47 i § 58 Statutu PZHGP oraz odpowiada za całą stronę organizacyjną Zarządu.
WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s ORGANIZACJI LOTÓW - opracowuje program lotów, opracowuje projekty regulaminów współzawodnictwa lotowego, odpowiada za organizację lotów, za nadzorowanie przestrzegania przez hodowców Regulaminu Lotowo-Zegarowego i wszystkich prac związanych z pracami Komisji Lotowo-Zegarowej.
Pozostałe kompetencje, uprawnienia i obowiązki stanowią przepisy wynikające z Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s FINANSOWYCH - przygotowuje preliminarze budżetowe, prowadzi księgowość dochodów i wydatków budżetowych, nadzoruje realizację dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, a także ponosi odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową.
WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s GOSPODARCZYCH - odpowiada za cały majątek stały i ruchomy Związku jego właściwe wykorzystanie, konserwowanie, naprawianie i zabezpieczenie oraz za właściwe stosowanie przepisów prawnych regulujących wykorzystanie majątku Związku.
SEKRETARZ - odpowiada za właściwe organizowanie pracy biurowej Zarządu, za całą korespondencję oraz prawidłowe protokołowanie przebiegu zebrań, a także sformułowanie treści podejmowanych uchwał.

2. Jeżeli Prezydent lub Prezes zrezygnuje ze swej funkcji, Zarząd Główny, Zarząd Okręgu jak i Zarząd Oddziału zobowiązane są wciągu 3 miesięcy od dnia rezygnacji zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajne Walne Zebranie, celem dokonania wyboru nowego Prezesa.
IV. UPRAWNIENIA ZARZĄDÓW W ZAKRESIE KARALNOŚCI

Zgodnie ze Statutem PZHGP, uprawnienia do karania członków Związku posiadają wyłącznie Komisje Dyscyplinarne.
Statut PZHGP w Rozdz. VIII, Rozdz. XII i w Rozdz. XVI ustala odpowiednie KOMISJE DYSCYPLINARNE.
Komisje Dyscyplinarne rozpatrują wniesione przez Zarządy pozwy (oskarżenia), zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI DYSCYPLINARNYCH.
Regulamin Komisji Dyscyplinarnej normuje postępowanie przed Komisjami Dyscyplinarnymi w sprawach o naruszenie przepisów Statutu PZHGP, regulaminów i uchwał władz PZHGP w stosunkach:
a) między członkami PZHGP,
b) między członkami, a Zarządem PZHGP w przypadku, gdy Zarząd jest stroną wnoszącą pozew.
Nie są rozpatrywane przez Komisje Dyscyplinarne sprawy zaistniałe między zarządami.
Nie są w postępowaniu Komisji Dyscyplinarnej rozpatrywane sprawy, które należą do kompetencji sądów powszechnych lub innych właściwych władz.
Strony nie mają prawa odwoływania się, od prawomocnych orzeczeń Komisji Dyscyplinarnych do sądów powszechnych lub innych organów państwowych i samorządowych.
Zakres działania Komisji Dyscyplinarnej i jej właściwości szczegółowo określa Regulamin Komisji Dyscyplinarnych
Zarządy poszczególnych ogniw Związku mają prawo zawieszania Zarządów za działalność sprzeczną ze Statutem PZHGP, regulaminami i uchwałami Związku, oraz zawieszania członków Związku zgodnie z Rozdz. III § 3 pkt.1 i 2 niniejszego Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Lotowo-Zegarowego, ale równocześnie w ciągu 14 dni mają obowiązek skierowania sprawy do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej.
Zarząd zawieszający członka lub podległy mu Zarząd, ma obowiązek przekazać swą decyzję zawieszonemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Orzeczenia i postanowienia Komisji Dyscyplinarnych wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Komisji Dyscyplinarnej uprawnionych do głosowania.
V. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO PZHGP I PRZECHODZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU DO INNEGO ODDZIAŁU
§ 1
1. Członkiem Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec posiadający pełnię praw publicznych. Tryb i warunki przyjęcia zgodnie z § 8 Statutu PZHGP są następujące, kandydat:
a) wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału;
b) zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości Statutu PZHGP i regulaminów Związku;
c) hoduje gołębie pocztowe i zadeklaruje gotowość brania udziału w lotach organizowanych przez Związek;
d) zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału;
e) uiści przewidywaną opłatę wpisową, oraz składkę członkowską za półrocze,w którym został przyjęty w poczet członków PZHGP. Wysokość wpisowego uchwala każdego roku Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającego przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwoływania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo ubiegania się o członkostwo w innym Oddziale.
4. Walne Zebranie Oddziału zgodnie z § 12 pkt6 Statutu PZHGP na wniosek Zarządu Oddziału może skreślić członka z listy członków. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej skreślenia członka z listy członków oraz jej uzasadnieniu należy poinformować zainteresowanego pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Pismo należy przesłać przesyłką poleconą. Skreślony członek po upływie 1 roku ma prawo ubiegania się o ponowne przyjęcie do Związku.
§ 2
1. Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki:
a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz na 4 lata, po sezonie lotowym, w miesiącach od 1 października do 30 listopada w ostatnim roku kadencji;
b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi;
c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji;
d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi;
e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma prawo powrotu do Oddziału do którego należał, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie pisemnie Zarządu Oddziału w terminie do 31 grudnia.
2. Za zgodą zainteresowanych Zarządów Oddziałów członek zwyczajny i nadzwyczajny może zmieniać swoją przynależność w każdym terminie.
3. Członek zwyczajny będący Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zmieniając swoją przynależność traci mandat Delegata.
VI WYBORY DO WŁADZ I KADENCJE
§ l
1. Zgodnie z § 23 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata. Ewentualne wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału oraz trzyosobowego Zarządu Sekcji na wskutek nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji. Ponadto ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.
2. Zebrania sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich ogniwach Związku odbywają się w następujących okresach:
- w miesiącu styczniu – Sekcje;
- w miesiącu lutym – Oddziały;
- w miesiącu marcu – Okręgi;
- w miesiącu kwietniu – Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
3. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych, pod warunkiem, że wybór nastąpi w jego macierzystej Sekcji, Oddziale i Okręgu (delegat na KWZD), oraz posiada wymagany zgodnie z § 10 Statutu PZHGP staż związkowy do poszczególnych władz Związku.
4. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w przypadku, gdy orzeczono karę z § 15a3, 15b i 15c Statutu PZHGP. Hodowca może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli nastąpiło zatarcie kary przez Główną Komisję Dyscyplinarną
Zatarcie kary jest równoznaczne, że kary nie było.
5. W przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu Delegata uzupełnienie listy Delegatów następuje kolejnym kandydatem, który na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym otrzymał największą ilość głosów spośród kandydatów, którzy odpadli. W przypadku wyczerpania listy uzupełnienie liczby Delegatów następuje poprzez wybór na najbliższym Zebraniu Sprawozdawczym. O fakcie tym poinformować należy władze w strukturach, w których sprawowany jest mandat Delegata.
§ 2
Z prawem wyborczym czynnym i biernym udział biorą delegaci:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, wg klucza:
- 1 delegat na każde 300 członków Okręgu;
- następny delegat na 151 członków Okręgu.
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów, wg klucza:
- do 500 członków należy w Oddziałach wybrać 40 delegatów;
- od 501-800 członków należy w Oddziałach wybrać 45 delegatów;
- od 801-2000 członków należy w Oddziałach wybrać 50 delegatów;
- od 2001-5000 członków należy w Oddziałach wybrać 55 delegatów;
- pow. 5001 członków należy w Oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków;
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów, wg klucza:
- wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada Sekcji;
- jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada Sekcje, to udział w Walnym Zebraniu, z czynnym i biernym prawem wyborczym, biorą delegaci wybrani w Sekcjach, wg klucza:
§ do 120 członków – 1 delegat na 3 członków Sekcji,
§ od 121 do 200 członków – 1 delegat na 4 członków Sekcji,
§ pow. 200 członków – 1 delegat na 5 członków Sekcji,
d) w Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy jej członkowie.
§ 3
Z biernym prawem wyborczym udział biorą:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów - Prezydent Związku, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delegatami;
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów – Prezes i członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delagatami;
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów – Prezes i członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delegatami.
VII. OBRĄCZKI RODOWE, TRYB ZGŁASZANIA GOŁĘBI PRZYBŁĄKANYCH, WYDAWANIE DUPLIKATÓW KART WŁASNOŚCI GOŁĘBIA
§ 1.
1. Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu PZHGP, Związek realizując swoje podstawowe cele, prowadzi między innymi centralne rozdzielnictwo obrączek rodowych.
Zarząd Główny jest jedyną jednostką władzy w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, wydającą licencje produkcji obrączek rodowych na terenie kraju i za granicą.
Wyprodukowana obrączka rodowa przez jednostkę produkcyjną, która otrzymała licencję i zlecenie z Zarządu Głównego PZHGP, posiada następujący opis na obrączce:
- symbol – PL;
- numer Oddziału;
- rocznik;
- numer obrączki rodowej od 1 do wysokości zleconej.
Ponadto każdego roku musi nastąpić zmiana koloru obrączki plastikowej.
Równocześnie z produkcją obrączek rodowych następuje wykonanie Kart Tożsamości.
Pozostałe dane obrączki rodowej stanowią tajemnicę służbową PZHGP.
2. Sprawy obrączek kontrolnych reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy.
§ 2
1) Zarząd Główny prowadzi centralny wykaz rozprowadzonych obrączek rodowych, wraz z adresami jednostek organizacyjnych.
2) Zarządy Okręgów odbierają obrączki rodowe na następny rok w miesiącu grudniu i rozprowadzają je na Oddziały według wcześniejszych zamówień.
3) Zarządy Oddziałów zobowiązane są prowadzić imienną ewidencję rozprowadzonych obrączek rodowych. Zarządy Oddziałów zobowiązane są również do dopilnowania aby w okresie pięciu lat hodowca nie otrzymał obrączek rodowych o tej samej numeracji.
Terminy składania zamówień, należność za wykonaną obrączkę rodową, ilość zamówionych obrączek rodowych, odbiór i terminy wykonania obrączek rodowych, ustalane będą poprzez wydawany coroczny komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
§ 3
1) Wydanie duplikatu Karty Własności polskiego gołębia pocztowego następuje wyłącznie na wniosek Zarządu Oddziału PZHGP, który wydał obrączkę rodową, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura Zarządu Głównego PZHGP.
Na zagraniczne gołębie pocztowe duplikaty nie będą wydawane.
2) Zarząd Główny wydaje upoważnienia do lotowania gołębiami przybłąkanymi. Upoważnienie to nie jest dowodem własności gołębia, lecz upoważnia jedynie członka PZHGP, u którego czasowo przebywa gołąb przybłąkany, do lotowania nim. W przypadku zgłoszenia się prawowitego właściciela (posiadającego kartę własności) gołębia należy niezwłocznie zwrócić – pod rygorem skierowania sprawy do odpowiedniej instancji Komisji Dyscyplinarnej.
VIII. PODPISYWANIE PISM, WZORY PIECZĄTEK, ABONAMENT MIESIĘCZNIKA “HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH”
§l
Podpisywanie pism i powadzenie korespondencji przez jednostki organizacyjne następuje według jednolitego postępowania prawnego określonego poniżej:
1. Pisma wysyłane na zewnątrz obowiązkowo muszą być ostemplowane pieczątką adresową lub być sporządzone na papierze firmowym. Pisma wysyłane na zewnątrz podpisane są przez osoby upoważnione do reprezentowania Zarządu, tj. przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo przez Sekretarza Zarządu. Osoby te składają podpisy pod pieczątkami imiennymi.
2. Umowy, zlecenia, czeki i zamówienia, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe jednostki organizacyjnej PZHGP, muszą posiadać dwa podpisy w tym obowiązkowo Wiceprezesa d/s Finansowych, zaś na szczeblu Zarządu Głównego także podpis Głównego Księgowego.
3. Komisje Rewizyjne, Komisje Dyscyplinarne i inne Komisje powołane przy Zarządzie Głównym i jednostkach terenowych Związku (Okręgi i Oddziały) zaopatrują swoje pisma w pieczątkę adresową Zarządu, przy którym działają, lub sporządzają je na papierze firmowym jednostki organizacyjnej, przy której działają. Pod treścią pisma odciskają pieczątkę własną, pod którą składa podpis przewodniczący lub zastępca. Wszystkie Komisje wysyłają korespondencję poprzez sekretariat Zarządu, przy którym działają.
4. Wszystkie jednostki organizacyjne Związku zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania organów państwowych lub samorządowych, w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma (obowiązuje data stempla pocztowego), zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
§ 2
Zgodnie z § 3 pkt5 Statutu PZHGP ustala się jednolite wzory pieczątek podłużnej i okrągłej:
1. Pieczątka podłużna ma następujące cechy:
- długość pieczątki - 55mm
- szerokość pieczątki - 20mm
napis na pieczątce:
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
GOŁĘBI POCZTOWYCH
Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału)
[kod] [miejscowość]
[ulica nr]
2. Pieczątka okrągła ma następujące cechy:
- średnica pieczątki - 30mm
- wzór pieczątki (napis):

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału) [miejscowość] PZHGP
- w środku pieczątki widnieje wizerunek gołębia w locie lecącego w lewą stronę po odciśnięciu pieczątki.

Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu SZCZECIN PZHGP
Dla powołanych terenowych jednostek Związku wraz z aktem ich powołania, jednostka powołująca dostarcza również pieczątki wg wzoru jak w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.
3. Główna Komisja Rewizyjna, Główna Komisja Dyscyplinarna, Kolegium Sędziów i Główna Komisja Lotowa, jak również Komisje Rewizyjne, Komisje Dyscyplinarne i Komisje Zegarowo-Lotowe jednostek terenowych Związku, posiadają jednolite wzory pieczątek podłużnych:
- Przewodniczący
- ................. Komisji Dyscyplinarnej
- Przewodniczący
- ................. Komisji Rewizyjnej
- Przewodniczący
- ................. Komisji Zegarowej przy Oddziale ................
- …………. Komisji Lotowej przy Oddziale ……………

Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Kolegium Sędziów
41-501 CHORZÓW WPKiW

4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP może wydać inne wzory pieczątek dla powołanych komisji roboczych przy Zarządzie Głównym.
5. Terenowe jednostki Związku, wydają za zgodą instancyjną pieczątki - dla Zarządu Okręgu - wydaje Prezydium Zarządu Głównego, dla Zarządu Oddziału - wydaje Prezydium Zarządu Okręgu. Mogą one też wydać inne wzory pieczątek dla powołanych Komisji lub zespołów roboczych przy Zarządzie.
§ 3
Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PZHGP, realizując swoje podstawowe cele, Związek wydaje fachowy miesięcznik pod nazwą “HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH”.
1. Miesięcznik Hodowca Gołębi Pocztowych redagowany jest przez Kolegium Redakcyjne działające przy Zarządzie Głównym.
2. W miesięczniku Hodowca Gołębi Pocztowych zamieszczane są artykuły pisane przez profesjonalistów, jak również w szerokim zakresie artykuły pisane przez hodowców, hodujących gołębie pocztowe i uczestniczących w lotach konkursowych. W miesięczniku publikowane są również systematycznie informacje o działalności PZHGP.
IX. ABSOLUTORIUM KOMISJI REWIZYJNEJ
§ l
Komisje Rewizyjne zgodnie z § 34, § 48 i § 59 Statutu PZHGP stawiają wniosek dla poszczególnych Zarządów PZHGP o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium. Postawienie wniosku jest obowiązkowe.
§ 2
Nie otrzymanie absolutorium przez Zarząd Oddziału na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału powoduje, że Oddziałowa Komisja Rewizyjna zawiadamia na piśmie w ciągu 14 dni Zarząd Okręgu PZHGP o nieotrzymaniu przez Zarząd Oddziału absolutorium.
Zarząd Okręgu PZHGP w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia, dokonuje wspólnie z Okręgową Komisją Rewizyjną kontroli dokumentów, które stanowiły powód wniosku Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów przez Oddziałową Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP na podstawie § 55 ust. 1 Statutu PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału celem:
- złożenia sprawozdania stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych;
- wybrania nowego Prezesa i Zarządu Oddziału PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu zgodnie z § 43 ust. 7 Statutu PZHGP;
- skierowania oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej PZHGP na Prezesa i Członków Zarządu Oddziału;
- skierowania sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Urząd Skarbowy, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie potwierdzenia stawianych zarzutów na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Oddziału PZHGP.
§ 3
Nie otrzymanie absolutorium na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Okręgu PZHGP powoduje, że Okręgowa Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od Okręgowego Zebrania Sprawozdawczego, zawiadamia na piśmie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
Prezydium Zarządu Głównego PZHGP wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną dokonują kontroli dokumentów, które stanowiły powód nieudzielania absolutorium Zarządowi Okręgu PZHGP.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów celem:
- przedstawienia stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych;
- wybrania nowego Prezesa i Zarządu Okręgu PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu;
- skierowania oskarżenia do Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej na Prezesa i Członków Zarządu Okręgu;
- skierowanie sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Policja, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje ponowne zebranie sprawozdawcze z udziałem Delegatów Oddziałów należących terytorialnie do danego Okręgu oraz przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Okręgu PZHGP.
§ 4
Nie otrzymanie absolutorium przez Prezydium Zarządu Głównego jest równoznaczne z odwołaniem członków Prezydium z pełnionych funkcji.
Prezydent Związku jest zobowiązany w czasie trwania posiedzenia Zarządu Głównego do przedstawienia kandydatów na poszczególne funkcje w tym organie statutowym Związku.
Brak akceptacji wniosku Prezydenta ze strony członków Zarządu Głównego i nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, że Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem wyboru Zarządu Głownego PZHGP, po uprzednim odwołaniu członków urzędującego Zarządu.
§ 5
Pozostałe zasady działania Komisji Rewizyjnej muszą być zgodne z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI REWIZYJNEJ.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
§l
1. Związek jest organizacją sportową, zaś nagrody przyznawane we współzawodnictwie lotowym i wystawowym, podlegają ogólnym przepisom finansowym.
2. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
3. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
5. Władze Związku na każdym szczeblu organizacyjnym, reprezentują interesy członków Związku wobec organów władzy administracji państwowej, samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i wyznaniowych.
§ 2
1. Majątek Związku wykorzystywany może być tylko zgodnie ze swym przeznaczeniem do realizowania zadań statutowych.
2. Wszystkie operacje finansowe muszą być przeprowadzane przez kasę lub rachunek bankowy. Każdy Okręg i Oddział musi posiadać własne konto bankowe. Środki finansowe Sekcji i Rejonu Lotowego, znajdują się na koncie macierzystego Zarządu Oddziału, lub Oddziału wiodącego.
3. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązane są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.
§ 3
Zarząd Główny przeznacza część wolnych środków finansowych na nie oprocentowane pożyczki, które udzielane jednostkom organizacyjnym Związku, mogą zostać przeznaczone na następujące cele:
1. Na budowę domów związkowych;
2. Na wyposażenie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych Zarządów Okręgów;
3. Na budowę kabin do transportowania gołębi i rozwijanie związkowych środków transportowych.
§ 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym, mają zastosowanie przepisy Statutu PZHGP, oraz przepisy regulaminów Związku, uchwalonych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
§ 5
Uchwały wszystkich jednostek organizacyjnych i Komisji działających w Związku zapadają na posiedzeniach tych organów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut PZHGP stanowi inaczej. Na zwołującym posiedzenie spoczywa obowiązek skutecznego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich uprawnionych do wzięcia w nim udziału.
§ 6
Niniejszy Regulamin Organizacyjny został uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 25 listopada 2006 roku i obowiązuje z dniem podjęcia.
§7
Traci moc Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego PZHGP w dniu 25 listopada 2000 roku.

Za Zarząd


SEKRETARZ Zarządu Głównego PZHGP
Roman KALUS

PREZYDENT Zarządu Głównego PZHGP
inż. Jan KAWALER
 
następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
163_050111173514.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert